Jäntti-Suku ry:n säännöt

1 §    Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Jäntti–Suku ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki sekä toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2 §    Toiminnan tarkoitus

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Jäntti-suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuudentunnetta jäsentensä keskuudessa.

3 §    Toimintamuodot

Sukuseura toteuttaa tarkoitusperiään:
- järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä, koulutustilaisuuksia ja muita vastaavia, sen tarkoitusta edistäviä tilaisuuksia,
- keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta
- selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä saamaan selville suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimuksen tulokset jäsenten tietoon,
- harjoittamalla sukuseuran tarkoitusta edistävää julkaisutoimintaa sekä
- pitämällä ja täydentämällä luetteloa suvun jäsenistä.

4 §    Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta kuuluu sukuun tai, joka on avioliiton kautta siihen liittynyt. Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä myös Jäntti-suvusta ja sukuseuran toiminnasta kiinnostunut henkilö.

Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, joilta ei peritä jäsenmaksua ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

5 §   Jäseneksi hakeminen ja eroaminen

Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava kirjallisesti seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.
Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sitä tai ei enää täytä laissa taikka sukuseuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6 §    Jäsenmaksu

Sukuseuran jäsenten on suoritettava vuosittain sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

7 §    Kunniajäsenet

Hallituksen esityksestä sukukokous voi kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioituneesti edistänyt seuran tarkoitusperiä. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

8 §    Jäsenluettelo

Hallituksen on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa seuran jäsenistä.

9 §    Seuran hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu 12 jäsentä, joista neljä on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee sukuseuran puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta muut toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös sukuseuran esimieheksi, varapuheenjohtajaa varaesimieheksi ja hallitusta sukuneuvostoksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on äänestänyt, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

10 §    Toimikunnat

Hallitus voi asettaa keskuudestaan tai muista seuran jäsenistä toimikuntia erityisten tehtävien hoitamiseen.

11 §    Nimenkirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä jonkun toisen seuran hallituksen jäsenen kanssa tai hallituksen määräämät kaksi seuran toimihenkilöä yhdessä.

12 §    Seuran tilit

Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain 31.12. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettaviksi viimeistään tilikautta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajan kirjallinen lausunto on annettava hallitukselle viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

13 §    Seuran kokoukset

Varsinainen sukukokous, joka on seuran vuosikokous, pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana vuosittain touko – elokuun aikana. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään kolmekymmentä (30) päivää aikaisemmin kutsulla, joka on lähetettävä kirjeellä tai sähköpostilla kullekin jäsenelle tai julkaistava seuran julkaisussa. Ylimääräiseen sukukokoukseen toimitetaan kutsu samalla tavalla.

Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Sukuseuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai sukukokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

Seuran sukukokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Sukukokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14 §    Sukukokous

Varsinaisessa sukukokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 1.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri;

 2.  valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijat;

 3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

 4.  hyväksytään kokouksen työjärjestys;

 5.  esitetään edellisen tilikauden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto;

 6.  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;

 7.  päätetään hallituksen laatiman seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun hyväksymisestä;

 8.  päätetään seuraavan vuoden talousarvion hyväksymisestä;

 9.  päätetään hallituksen jäsenille maksettavista matkakorvauksista ja toiminnantarkastajan palkkioista;

 10. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavan kalenterivuoden alusta alkavalle kolmivuotiskaudelle;

 11. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa;

 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Esitys sukukokouksessa esille otettavista asioista on saatettava hallituksen tietoon viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

15 §    Lahjoitukset

Sukuseura voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

16 §    Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on ilmoitettu kokouskutsussa. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa sukuseuran kokouksessa annetuista äänistä.
Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan kaksi kolmasosaa sukuseuran kokouksessa annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään kahden kuukauden välein.

17 §    Omaisuuden luovuttaminen

Jos sukuseura puretaan, seuran on viimeisessä kokouksessa päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä sukuseuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla.
Sukuseuran arkisto on seuran purkauduttua luovutettava Valtion arkistolle tai Mikkelin maakunta-arkistolle viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

18 §    Yhdistyslain noudattaminen

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.

---

Jäntti-Suku ry:n yllä olevat säännöt on hyväksytty yksimielisesti Helsingissä 4.7.2015 pidetyssä sukukokouksessa. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 21.7.2015.