Rekisteriselosteet

 

JÄSENREKISTERISELOSTE


Laatimispäiväys: 8.2.2012, päivitetty 6.2.2016.                                         

Henkilötietolaki (523/99) 10 §                                                               

1. Rekisterinpitäjä
Jäntti-Suku ry

Esa Jääskeläinen, esimies
esa.jaaskelainen(at)dnainternet.net

Petri Jäntti, varaesimies
petri.jantti(at)kone.com

Sinikka Jäntti, sihteeri
sinikka.jantti(at)pp.inet.fi

Tapsa Jäntti, rahastonhoitaja

tapsa.jantti(at)pp.inet.fi


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Jäsenrekisterinhoitaja: Tapsa Jäntti
Yhteystiedot: tapsa.jantti(at)pp.inet.fi

3. Rekisterin nimi
Jäntti-Suku ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenten nimet, syntymäajat, osoitteet, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot sekä jäsenmaksutiedot.
Jäsenryhmätiedot yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet ja muut mahdolliset yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Jäseniltä, heidän läheisiltään ja julkisista lähteistä saadut tiedot.
Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

7. Tietojen luovutukset
Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Vain sukuseuran jäsenasioista vastaavalla henkilöllä on pääsyoikeus rekisteriin atk:lla talletettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.

--  .  --

SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE


Laatimispäiväys: 8.2.2012, täydennetty 31.1.2015

Henkilötietolaki (523/99) 10 §                                                                 

1. Rekisterinpitäjä [sukuyhteisö tai sukututkija]
Nimi: Tapsa Jäntti
Yhteystiedot: tapsa.jantti(at)pp.inet.fi

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt
Nimi: Esa Jääskeläinen
Asema sukuyhteisössä, vastuualue: esimies
Yhteistiedot: esa.jaaskelainen(at)dnainternet.net

3. Rekisterin nimi
Jäntti-Suku ry:n sukututkimusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sukuyhteisön sääntöjen mukaisen sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen. Sukutietojen käsittelyssä noudatetaan sukuyhteisöjen laatimia käytännesääntöjä.

5. Rekisterin tietosisältö
Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:
– nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, asuinpaikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti;
– muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot;
– suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Pääsääntöiset tietolähteet:
– väestötietojärjestelmä;
– muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit;
– painetut lähteet;
– sukuun kuuluvien antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisterin perusteella tehty Sukuluettelo tai sen osa julkaistaan paperisena tulosteena, CD-levykkeellä, muistitikulla tai sukuseuran jäsensivuilla. Viime mainitussa tapauksessa se on jäsenten käytössä sukuseuran antaman käyttäjätunnuksen ja salasanan takana.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen
Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.